Балансът между собствения и вписания капитал в капиталовите дружества

Законът за капиталовите дружества установява прагове на дисбаланс между вписания капитал и нетната стойност на собствения капитал дружествата и изисква от техните управителни органи да спазват определени задължения, за да защитят собствеността на дружеството.

Когато вписаният капитал е в законоустановения минимум (капиталът на дружествата с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от три хиляди евро, а капиталът на акционерните дружества не може да бъде по-малък от шестдесет хиляди евро), с цел да се изпълни задължението да се поддържа равновесие между вписания капитал и нетната стойност на собствения капитал, компаниите пристъпват към увеличаване на собствените средства и, когато размерът на вписания капитал го позволява, те могат да изберат да го намалят размера на собствените средства в дружеството.

В акционерните дружества намалението на капитала е задължително, когато загубите са намалили нетната стойност на собствения капитал под две трети от стойността на вписания капитал и е изминала една финансова година, без да се е възстановило нивото на нетните активи.

Капиталовото дружество трябва да бъде ликвидирано поради загуби, които са довели до намаляването на нетната стойност на собствения капитал до сума, по-малка от половината от собствения капитал, освен ако собствения капитал не бъде сведен до изисквания размер, но само в случаите, когато не е уместно да се декларира прекратяване. Администраторите, които нарушават задължението да свикат в рамките на два месеца общото събрание на съдружниците, за да приеме, когато е уместно, решението за прекратяване, както и администраторите, които не поискат прекратяване по съдебен ред или обявяването на конкурса за кредиторите на дружеството в процедура по неплатежоспобност, ще бъдат солидарно отговорни за задълженията на дружеството, последващи възникването на правната причина за прекратяване.

В случай, че намаляването на капитала има за цел компенсиране на загуби или увеличаване на законните резерви, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

• Доброволните резерви или законните резерви, след като намалението е направено, не могат да надвишава 10% от вписания капитал.

• В случая на дружества с ограничена отговорност капиталът не може да бъде намален поради загуби, докато дружеството разполага с резерви от какъвто и да било вид.

Балансът, който служи като основа за процедурата по намаляване на основния капитал поради загуби, трябва да се отнася към дата в рамките на шестте месеца, непосредствено предхождащи споразумение за намаление, като е задължителна предварителна заверка от одитора на дружеството и одобряване от общото събрание на съдружниците. Когато дружеството не е задължено да извършва одит на годишните отчети, одиторът ще бъде назначен от директорите на компанията.

Кредиторите не могат да се противопоставят на намаляването на основния капитал, когато процедурата е била предприета с единствената цел да се възстанови балансът между основния и собствения капитал на дружеството.

Galya Ivanova Dusheva,
Economista