Asesoramiento fiscal

В Legis Asesores предлагаме на нашите клиенти базирани на качеството съвети и персонализирано внимание. Подготвяме данъчните ви декларации по Закона за данъка върху добавената стойност, данъка жърху печалбата, декларациите и удръжките по Закона за данъка върху общия доход и др.

Някои от услугите, които предлагаме, са следните:

 • Данъчен одит
 • Съдействие, представляване и защита при данъчни ревизии
 • Административни жалби
 • Данъчни проверки
 • Подаване и разглеждане на искания и консултации в данъчната администрация
 • Разсрочено плащане на данъчни задължения
 • Представителни функции пред органите на данъчната администрация.

Управление на данъците

 • Данък върху наследствата и даренията. Данък върху икономическите дейности
 • Изготвяне на годишни счетоводни отчети и подаване в Търговския регистър.
 • Определяне на данъчната политика във фирмата и фискално планиране на операциите.
 • Данъчен одит на търговски дружества.
 • Подготовка и подаване на декларации по ЗДДС, корпоративния данък, данък върху доходите, данък върху доходите на чуждестранни лица, акцизи, мита, данък върху икономическите дейности, данък върху даренията и наследствата.
 • Mодел 720. Декларация за активите и правата в чужбина.
 • Удръжки и авансови данъчни плащания.
 • Представяне на данъчни декларации по електронен път.

Нашите данъчни консултации са специално проектирани, за да отговорим на нуждите на компаниите, които искат да подобрят своето фискалното управление от гледна точка на размера на плащаните данъци, ефективността и бързината на планиране на операциите.