Трудовоправни консултации

Консултации във всички области на трудовото законодателство, включително социалното осигуряване, пенсиите и профилактика на професионалните рискове във всички сектори на икономисческата дейност в страната и чужбина.

Нашата област на работа, в съответствие с най-добрите бизнес практики в областта на човешките ресурси, насърчаване на разработването и прилагането на превантивните мерки в трудовото право (кодекси за поведение и добри практики, планове за равенството и т.н.) като инструмент за подобряване на продуктивните и трудови отношения.

 • Сключване на договори, включително специални споразумения
 • Ведомости за заплати
 • Колективно договаряне
 • Индивидуално прекратяване на договори по икономически прияини или дисциплинарни уволнения
 • Преструктуриране и процедури за регулиране на заетостта
 • Трудови спорове
 • Планове за равенство, недискриминация и равни възможности
 • Трудовите правоотношения и синдикати
 • Заплати и социални придобивки
 • Пенсии
 • Чужденци (договори, разрешителни за работа, подновяване, и т.н…)
 • Социално осигуряване
 • Инспекции
 • Превентивни мерки