Чуждестранни лица

Нашите съвети се простират от самото учредяване на чуждестранното лице до прилагането на трудовоправните, социалноосигурителните и данъчните задължения, които определш испанското законодателство.

Също така в IVANOVA TAX & LAW предотавяме услуги в областта на Закона за емигрантите, испанските работници, командировани в чужбина и данъчното им облагане, удостоверения за местожителство за данъчни цели, прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и т.н.

Някои от предоставяните услуги в IVANOVA TAX & LAW са следните:

  • Учредяване на дружества, клонове, представителства и др. на чуждестранни лица и предприемачи.
  • Представляване пред данъчните власти и органите на социалното осигуряване.
  • Данъчни консултации за чуждестранни лица, споразумения за избягване на двойното данъчно облагане.
  • Изготвяне на счетоводни и данъчни декларации и формуляри по социалното осигуряване.
  • Подготовка, формализиране и регистрация на трудови договори, фишове за работни заплати.
  • Получаване на електронен сертификат на чуждестранни лица.
  • Данъчно облагане на командировани работници или самостоятелно заети лица – чужденци в Испания.
  • Данъчно облагане на емигранти, чужди работници или испански еднолични търговци в чужбина.