Счетоводни услуги

Целта на нашата счетоводна практика е ясно и прозрачно обслужване на клиентите, за да бъдат наясно по всяко време за състоянието на бизнеса си. Едно коректно и актуализирано счетоводство ще ни предостави ценна информация за вземане на икономическите и финансови решения, което ще има положителен ефект върху бизнеса. Поради това счетоводството трябва да бъде разбираемо, уместно, без грешки, стандартно.

  • Установяване на счетоводната политика
  • Баланси
  • Отчет за приходите и разходите
  • Годишен отчет
  • Отчет за промените в собствения капитал (ECPN)
  • Отчет за паричните потоци (EFE)
  • Отчети за дейността
  • Управленчески доклади
  • Касови отчети